בית חינוך ממ"ד רמב"ם לוד

יעדי בית הספר

♦ טיפוח האקלים הבית ספרי תוך מענה לצרכיו הרגשיים והחברתיים של הפרט

♦ טיפוח כישוריו היחודיים של כל תלמיד

♦ ביסוס עולמו התורני- ערכי של התלמיד כדי שינהל את חייו על פי מצוות התורה וההלכה

♦ שכלול מיומנויות למידה אורייניות ומידעניות בהלימה לתכניות הלימודים הרלוונטיות וליכולותיו האקטואליות של הפרט

♦ שימור המעטפת הארגונית של בית הספר באמצעות שגרות העבודה של אבחון מיפוי- תכנון הוראת למידה

הגדרות כלליות כניסה למערכת